Cemevleri ve maden kazaları ile ilgili düzenlemenin de yer aldığı torba kanun teklifinin 7 maddesi daha kabul edildi

Cemevleri ve Amasra’daki maden faciasının akabinde yakınları ile ilgili düzenlemelerin de yer aldığı ‘torba kanun’ teklifinin 7 hususu daha TBMM Genel Kurulu’nda kabul edildi.

TBMM Genel Kurulu’nda, bugün; AKP’nin Vergi Yordam Kanunu ile Kimi Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi’nin ikinci kısmı görüşüldü. Teklifin 14. unsuruyla başlayan görüşmelerde, teklifin 20. hususuna kadar olan kısmı kabul edildi. Yürürlük ve yürütme unsurlarıyla birlikte 25 unsurdan oluşan teklifin görüşmelerine yarın 21’inci unsurdan devam edilecek. 

Büyükşehir belediyeleri, belediyeler, büyükşehir ilçe belediyeleri ve vilayet özel yönetimleri, gerektiğinde cemevlerinin üretim, bakım ve tamiratını gerçekleştirebilecek

Büyükşehir belediyeleri, belediyeler ve büyükşehir ilçe belediyeleri gerektiğinde, Alevi-Bektaşi kültürü ve erkan hizmetlerinin yürütüldüğü cemevlerinin üretim, bakım ve tamiratını gerçekleştirebilecek, materyal dayanağı sağlayabilecek.

İl özel yönetimleri, vilayet hudutları içinde mabetler, kültür ve tabiat varlıkları, tarihi doku ve kent tarihi bakımından ehemmiyet taşıyan yerler ile cemevlerinin imal, bakım ve tamiratını gerçekleştirebilecek.

Belediye ve bağlı kuruluşlar tarafından verilen indirimli yahut fiyatsız içme ve kullanma suyu imkanı, cemevlerine de tanınacak.

Amasra’daki maden faciasının akabinde yapılan düzenleme de kabul edildi

Kömür ve linyit madenlerinin yer altı işlerinde meydana gelen iş kazası sonucunda ölen sigortalının, genel sıhhat sigortası primi dahil kendi sigortalılığı nedeniyle prim ve prime ait her türlü borçları terkin edilecek ve mevt tarihinde sigortalıya ait kurallar aranmadan hak sahiplerine aylık bağlanacak. Bu formda bağlanan aylıklara ait primlerin eksik olan kısmı, Hazine ve Maliye Bakanlığınca Toplumsal Güvenlik Kurumuna ödenecek. Gelir ve aylıkların hesaplanması ile hak sahiplerine paylaştırılmasında sigortalının vefat tarihinde yürürlükte olan kanun kararları temel alınacak.

Ölen sigortalının anne ve babasına, her türlü kar ve irattan elde etmiş olduğu gelirinin minimum fiyatın net meblağından daha az olması ve öbür çocuklarından hak kazanılan gelir ve aylıklar hariç olmak üzere “gelir yahut aylık bağlanmamış olması” kaideleri aranmadan gelir ve aylık bağlanacak.

Düzenlemenin yürürlük tarihinden evvel kömür ve linyit madenlerinin yer altı işlerinde meydana gelen iş kazası sonucunda vefat eden sigortalıların hak sahiplerinin bu düzenleme kapsamında yazılı istekte bulunması halinde gelir ve aylıkları, hususun yürürlüğe girdiği tarihi takip eden ay başından başlatılacak, bağlanan gelir ve aylıklar için geriye dönük rastgele bir ödeme yapılmayacak.

Bu formda ölen sigortalının eş ve çocuklarından birisi, eşi ve çocuğu yoksa kardeşlerinden birisi olmak üzere toplam bir kişi, ilgili mevzuatta aranan koşullara tabi olmaksızın kamu kurum ve kuruluşlarının daima personel takımlarında istihdam edilecek.

Bu kapsamdaki maden emekçilerinin yakınlarına tanınacak haklara yönelik vakit ve tarih kuralı bulunan düzenlemeler yürürlükten kaldırılacak.

İFM’deki kurumlara yeni teşvik imkanı

Ülke iktisadının milletlerarası rekabetçiliğinin geliştirilmesi, ekonomik büyümeye katkı sağlanması, ülkeye döviz girdisi sağlanarak ekonomik istikrarın korunması ve istihdam imkanlarının artırılması gayesiyle yeni bir teşvik getiriliyor.

Kurumlar Vergisi Kanunu’nda yapılan değişikliğe nazaran, iştirakçi evrakı alarak İstanbul Finans Merkezi (İFM) Bölgesinde faaliyette bulunan kurumların, bilhassa bu faaliyet kapsamında yurt dışından satın alınan malları Türkiye’ye getirilmeksizin yurt dışında satmalarından yahut yurt dışında gerçekleşen mal alım satımlarına aracılık etmelerinden sağladıkları karın yüzde 50’si kurum çıkarından indirilecek.

Bu indirimden yararlanılabilmesi için çıkarın elde edildiği hesap periyoduna ait yıllık kurumlar vergisi beyannamesinin verilmesi gereken tarihe kadar Türkiye’ye transfer edilmiş olması, aracılık faaliyetine ait malların satıcısı ve alıcısının Türkiye’de olmaması koşulu aranacak. Cumhurbaşkanı, bu oranı, sıfıra kadar indirmeye yahut bir katına kadar artırmaya yetkili olacak.

TBMM Başkanvekili Nimetullah Erdoğmuş, teklifin 20. hususunun kabul edilmesinin akabinde verdiği ortadan sonra kurulun yerinde olmaması üzerine, birleşimi yarın saat 14.00’te toplanmak üzere kapattı.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir